Terms & ConditionsProviders:

Your use of DEPDEP.VN and services, owned and provided by Disruptiv Pty Ltd (Australia), hereby also referred to as: we, our, or us, are subject to:

  • the Terms of Use;
  • our Privacy Policy; and
  • any other terms, conditions, notices, or disclaimers displayed on the website;

(together, Business Account Agreement). We may change the Business Account Agreement from time to time by publishing an updated version.

Please review the Business Account Agreement and if you do not agree to any of the terms, you can choose to stop using our website and services.


Ratings and Reviews

Customers can leave a public review (‘Review’) and submit a star rating (‘Rating’) about your services. Ratings or Reviews reflect the opinions of individual customers and are not verified by us.

You must not manipulate the Ratings and Reviews system in any manner, such as instructing a third party to write a positive or negative Review about another business. You will have the opportunity to respond to a review and have that response publicly visible as part of the customer review.

 Nhà cung cấp:

Việc sử dụng trang DEPDEP.VN và dịch vụ được sở hữu và cung cấp bởi Disruptiv Pty Ltd (chúng tôi, của chúng tôi) phải tuân theo:

  • Điều khoản sử dụng;
  • Chính sách bảo mật của chúng tôi; và
  • bất kỳ điều khoản, điều kiện, thông báo hoặc từ chối trách nhiệm nào khác được hiển thị trên trang web;

(kèm theo Thỏa thuận tài khoản doanh nghiệp). Chúng tôi có thể thay đổi Thỏa thuận tài khoản doanh nghiệp bằng cách xuất bản phiên bản cập nhật.

Vui lòng xem lại Thỏa thuận tài khoản doanh nghiệp và nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn có thể chọn ngừng sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.


Xếp hạng và đánh giá

Khách hàng có thể gửi đánh giá công khai (‘đánh giá’) và xếp hạng sao (‘Xếp hạng’) về các dịch vụ của bạn. Xếp hạng hoặc Đánh giá sẽ phản ánh ý kiến của khách hàng cá nhân và không được chúng tôi xác minh.

Bạn không được thao túng hệ thống Xếp hạng và Đánh giá dưới bất kỳ hình thức nào, chẳng hạn như hướng dẫn bên thứ ba viết Đánh giá tích cực hoặc tiêu cực về một doanh nghiệp khác. Bạn sẽ có cơ hội phản hồi đánh giá và trả lời công khai tương tự như đánh giá khách hàng.